సొగసుల హారం... ఉప్పల్‌ శిల్పారామం

సొగసుల హారం... ఉప్పల్‌ శిల్పారామం

1/16

సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు, గ్రామీణ వాతావరణం, చేనేత వస్త్రాల సౌందర్యాన్ని చూడాలంటే ఇంతకాలం మాదాపూర్‌లోని శిల్పారామానికి వెళ్లాల్సి వచ్చేది. తెరాస కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్‌ చొరవతో ఉప్పల్‌లో శిల్పారామం రూపుదిద్దుకుంది. మూసీ ఒడ్డున సుమారు రూ.5 కోట్లతో సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబైంది. త్వరలోనే దీనిని ప్రారంభించనున్నారు.

2/16

సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు, గ్రామీణ వాతావరణం, చేనేత వస్త్రాల సౌందర్యాన్ని చూడాలంటే ఇంతకాలం మాదాపూర్‌లోని శిల్పారామానికి వెళ్లాల్సి వచ్చేది. తెరాస కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్‌ చొరవతో ఉప్పల్‌లో శిల్పారామం రూపుదిద్దుకుంది. మూసీ ఒడ్డున సుమారు రూ.5 కోట్లతో సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబైంది. త్వరలోనే దీనిని ప్రారంభించనున్నారు.

3/16

సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు, గ్రామీణ వాతావరణం, చేనేత వస్త్రాల సౌందర్యాన్ని చూడాలంటే ఇంతకాలం మాదాపూర్‌లోని శిల్పారామానికి వెళ్లాల్సి వచ్చేది. తెరాస కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్‌ చొరవతో ఉప్పల్‌లో శిల్పారామం రూపుదిద్దుకుంది. మూసీ ఒడ్డున సుమారు రూ.5 కోట్లతో సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబైంది. త్వరలోనే దీనిని ప్రారంభించనున్నారు.

4/16

సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు, గ్రామీణ వాతావరణం, చేనేత వస్త్రాల సౌందర్యాన్ని చూడాలంటే ఇంతకాలం మాదాపూర్‌లోని శిల్పారామానికి వెళ్లాల్సి వచ్చేది. తెరాస కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్‌ చొరవతో ఉప్పల్‌లో శిల్పారామం రూపుదిద్దుకుంది. మూసీ ఒడ్డున సుమారు రూ.5 కోట్లతో సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబైంది. త్వరలోనే దీనిని ప్రారంభించనున్నారు.

5/16

సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు, గ్రామీణ వాతావరణం, చేనేత వస్త్రాల సౌందర్యాన్ని చూడాలంటే ఇంతకాలం మాదాపూర్‌లోని శిల్పారామానికి వెళ్లాల్సి వచ్చేది. తెరాస కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్‌ చొరవతో ఉప్పల్‌లో శిల్పారామం రూపుదిద్దుకుంది. మూసీ ఒడ్డున సుమారు రూ.5 కోట్లతో సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబైంది. త్వరలోనే దీనిని ప్రారంభించనున్నారు.

6/16

సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు, గ్రామీణ వాతావరణం, చేనేత వస్త్రాల సౌందర్యాన్ని చూడాలంటే ఇంతకాలం మాదాపూర్‌లోని శిల్పారామానికి వెళ్లాల్సి వచ్చేది. తెరాస కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్‌ చొరవతో ఉప్పల్‌లో శిల్పారామం రూపుదిద్దుకుంది. మూసీ ఒడ్డున సుమారు రూ.5 కోట్లతో సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబైంది. త్వరలోనే దీనిని ప్రారంభించనున్నారు.

7/16

సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు, గ్రామీణ వాతావరణం, చేనేత వస్త్రాల సౌందర్యాన్ని చూడాలంటే ఇంతకాలం మాదాపూర్‌లోని శిల్పారామానికి వెళ్లాల్సి వచ్చేది. తెరాస కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్‌ చొరవతో ఉప్పల్‌లో శిల్పారామం రూపుదిద్దుకుంది. మూసీ ఒడ్డున సుమారు రూ.5 కోట్లతో సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబైంది. త్వరలోనే దీనిని ప్రారంభించనున్నారు.

8/16

సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు, గ్రామీణ వాతావరణం, చేనేత వస్త్రాల సౌందర్యాన్ని చూడాలంటే ఇంతకాలం మాదాపూర్‌లోని శిల్పారామానికి వెళ్లాల్సి వచ్చేది. తెరాస కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్‌ చొరవతో ఉప్పల్‌లో శిల్పారామం రూపుదిద్దుకుంది. మూసీ ఒడ్డున సుమారు రూ.5 కోట్లతో సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబైంది. త్వరలోనే దీనిని ప్రారంభించనున్నారు.

9/16

సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు, గ్రామీణ వాతావరణం, చేనేత వస్త్రాల సౌందర్యాన్ని చూడాలంటే ఇంతకాలం మాదాపూర్‌లోని శిల్పారామానికి వెళ్లాల్సి వచ్చేది. తెరాస కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్‌ చొరవతో ఉప్పల్‌లో శిల్పారామం రూపుదిద్దుకుంది. మూసీ ఒడ్డున సుమారు రూ.5 కోట్లతో సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబైంది. త్వరలోనే దీనిని ప్రారంభించనున్నారు.

10/16

సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు, గ్రామీణ వాతావరణం, చేనేత వస్త్రాల సౌందర్యాన్ని చూడాలంటే ఇంతకాలం మాదాపూర్‌లోని శిల్పారామానికి వెళ్లాల్సి వచ్చేది. తెరాస కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్‌ చొరవతో ఉప్పల్‌లో శిల్పారామం రూపుదిద్దుకుంది. మూసీ ఒడ్డున సుమారు రూ.5 కోట్లతో సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబైంది. త్వరలోనే దీనిని ప్రారంభించనున్నారు.

11/16

సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు, గ్రామీణ వాతావరణం, చేనేత వస్త్రాల సౌందర్యాన్ని చూడాలంటే ఇంతకాలం మాదాపూర్‌లోని శిల్పారామానికి వెళ్లాల్సి వచ్చేది. తెరాస కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్‌ చొరవతో ఉప్పల్‌లో శిల్పారామం రూపుదిద్దుకుంది. మూసీ ఒడ్డున సుమారు రూ.5 కోట్లతో సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబైంది. త్వరలోనే దీనిని ప్రారంభించనున్నారు.

12/16

సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు, గ్రామీణ వాతావరణం, చేనేత వస్త్రాల సౌందర్యాన్ని చూడాలంటే ఇంతకాలం మాదాపూర్‌లోని శిల్పారామానికి వెళ్లాల్సి వచ్చేది. తెరాస కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్‌ చొరవతో ఉప్పల్‌లో శిల్పారామం రూపుదిద్దుకుంది. మూసీ ఒడ్డున సుమారు రూ.5 కోట్లతో సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబైంది. త్వరలోనే దీనిని ప్రారంభించనున్నారు.

13/16

సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు, గ్రామీణ వాతావరణం, చేనేత వస్త్రాల సౌందర్యాన్ని చూడాలంటే ఇంతకాలం మాదాపూర్‌లోని శిల్పారామానికి వెళ్లాల్సి వచ్చేది. తెరాస కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్‌ చొరవతో ఉప్పల్‌లో శిల్పారామం రూపుదిద్దుకుంది. మూసీ ఒడ్డున సుమారు రూ.5 కోట్లతో సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబైంది. త్వరలోనే దీనిని ప్రారంభించనున్నారు.

14/16

సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు, గ్రామీణ వాతావరణం, చేనేత వస్త్రాల సౌందర్యాన్ని చూడాలంటే ఇంతకాలం మాదాపూర్‌లోని శిల్పారామానికి వెళ్లాల్సి వచ్చేది. తెరాస కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్‌ చొరవతో ఉప్పల్‌లో శిల్పారామం రూపుదిద్దుకుంది. మూసీ ఒడ్డున సుమారు రూ.5 కోట్లతో సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబైంది. త్వరలోనే దీనిని ప్రారంభించనున్నారు.

15/16

సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు, గ్రామీణ వాతావరణం, చేనేత వస్త్రాల సౌందర్యాన్ని చూడాలంటే ఇంతకాలం మాదాపూర్‌లోని శిల్పారామానికి వెళ్లాల్సి వచ్చేది. తెరాస కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్‌ చొరవతో ఉప్పల్‌లో శిల్పారామం రూపుదిద్దుకుంది. మూసీ ఒడ్డున సుమారు రూ.5 కోట్లతో సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబైంది. త్వరలోనే దీనిని ప్రారంభించనున్నారు.

16/16

సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు, గ్రామీణ వాతావరణం, చేనేత వస్త్రాల సౌందర్యాన్ని చూడాలంటే ఇంతకాలం మాదాపూర్‌లోని శిల్పారామానికి వెళ్లాల్సి వచ్చేది. తెరాస కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్‌ చొరవతో ఉప్పల్‌లో శిల్పారామం రూపుదిద్దుకుంది. మూసీ ఒడ్డున సుమారు రూ.5 కోట్లతో సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబైంది. త్వరలోనే దీనిని ప్రారంభించనున్నారు.

Tags :

ఫొటోలు

తాజా మరిన్ని

సినిమా మరిన్ని

స్పోర్ట్స్ మరిన్ని

లైఫ్ స్టైల్ మరిన్ని

భ‌క్తి మరిన్ని

కొత్తగా మరిన్ని

జిల్లా వార్తలు

దేవ‌తార్చ‌న

మరిన్ని