న‌గ‌ర‌వాసుల‌ను క‌నువిందు చేస్తున్న తులిప్ అందాలు!

న‌గ‌ర‌వాసుల‌ను క‌నువిందు చేస్తున్న తులిప్ అందాలు!

1/17

హైద‌రాబాద్‌: తులిప్ అందాలు న‌గ‌ర‌వాసుల‌ను క‌నువిందు చేస్తున్నాయి. జూబ్లీహిల్స్‌ రోడ్‌ నంబరు 2లోని శామ్స్‌ ఫ్లీయర్‌ బొటిక్‌ నిర్వాహకురాలైన చిత్రదాస్‌ నగరవాసులకు ప్రత్యేకమైన అనుభూతిని అందించాలని పదివేల తులిప్‌లను ఒకచోటికి చేర్చి అందమైన బొకేలుగా ఏర్పాటుచేశారు. ఈ ప్రదర్శనను సినీనటి నిహారికతోపాటు నగర యువ‌త తిల‌కించి పుల‌కించారు.

2/17

హైద‌రాబాద్‌: తులిప్ అందాలు న‌గ‌ర‌వాసుల‌ను క‌నువిందు చేస్తున్నాయి. జూబ్లీహిల్స్‌ రోడ్‌ నంబరు 2లోని శామ్స్‌ ఫ్లీయర్‌ బొటిక్‌ నిర్వాహకురాలైన చిత్రదాస్‌ నగరవాసులకు ప్రత్యేకమైన అనుభూతిని అందించాలని పదివేల తులిప్‌లను ఒకచోటికి చేర్చి అందమైన బొకేలుగా ఏర్పాటుచేశారు. ఈ ప్రదర్శనను సినీనటి నిహారికతోపాటు నగర యువ‌త తిల‌కించి పుల‌కించారు.

3/17

హైద‌రాబాద్‌: తులిప్ అందాలు న‌గ‌ర‌వాసుల‌ను క‌నువిందు చేస్తున్నాయి. జూబ్లీహిల్స్‌ రోడ్‌ నంబరు 2లోని శామ్స్‌ ఫ్లీయర్‌ బొటిక్‌ నిర్వాహకురాలైన చిత్రదాస్‌ నగరవాసులకు ప్రత్యేకమైన అనుభూతిని అందించాలని పదివేల తులిప్‌లను ఒకచోటికి చేర్చి అందమైన బొకేలుగా ఏర్పాటుచేశారు. ఈ ప్రదర్శనను సినీనటి నిహారికతోపాటు నగర యువ‌త తిల‌కించి పుల‌కించారు.

4/17

హైద‌రాబాద్‌: తులిప్ అందాలు న‌గ‌ర‌వాసుల‌ను క‌నువిందు చేస్తున్నాయి. జూబ్లీహిల్స్‌ రోడ్‌ నంబరు 2లోని శామ్స్‌ ఫ్లీయర్‌ బొటిక్‌ నిర్వాహకురాలైన చిత్రదాస్‌ నగరవాసులకు ప్రత్యేకమైన అనుభూతిని అందించాలని పదివేల తులిప్‌లను ఒకచోటికి చేర్చి అందమైన బొకేలుగా ఏర్పాటుచేశారు. ఈ ప్రదర్శనను సినీనటి నిహారికతోపాటు నగర యువ‌త తిల‌కించి పుల‌కించారు.

5/17

హైద‌రాబాద్‌: తులిప్ అందాలు న‌గ‌ర‌వాసుల‌ను క‌నువిందు చేస్తున్నాయి. జూబ్లీహిల్స్‌ రోడ్‌ నంబరు 2లోని శామ్స్‌ ఫ్లీయర్‌ బొటిక్‌ నిర్వాహకురాలైన చిత్రదాస్‌ నగరవాసులకు ప్రత్యేకమైన అనుభూతిని అందించాలని పదివేల తులిప్‌లను ఒకచోటికి చేర్చి అందమైన బొకేలుగా ఏర్పాటుచేశారు. ఈ ప్రదర్శనను సినీనటి నిహారికతోపాటు నగర యువ‌త తిల‌కించి పుల‌కించారు.

6/17

హైద‌రాబాద్‌: తులిప్ అందాలు న‌గ‌ర‌వాసుల‌ను క‌నువిందు చేస్తున్నాయి. జూబ్లీహిల్స్‌ రోడ్‌ నంబరు 2లోని శామ్స్‌ ఫ్లీయర్‌ బొటిక్‌ నిర్వాహకురాలైన చిత్రదాస్‌ నగరవాసులకు ప్రత్యేకమైన అనుభూతిని అందించాలని పదివేల తులిప్‌లను ఒకచోటికి చేర్చి అందమైన బొకేలుగా ఏర్పాటుచేశారు. ఈ ప్రదర్శనను సినీనటి నిహారికతోపాటు నగర యువ‌త తిల‌కించి పుల‌కించారు.

7/17

హైద‌రాబాద్‌: తులిప్ అందాలు న‌గ‌ర‌వాసుల‌ను క‌నువిందు చేస్తున్నాయి. జూబ్లీహిల్స్‌ రోడ్‌ నంబరు 2లోని శామ్స్‌ ఫ్లీయర్‌ బొటిక్‌ నిర్వాహకురాలైన చిత్రదాస్‌ నగరవాసులకు ప్రత్యేకమైన అనుభూతిని అందించాలని పదివేల తులిప్‌లను ఒకచోటికి చేర్చి అందమైన బొకేలుగా ఏర్పాటుచేశారు. ఈ ప్రదర్శనను సినీనటి నిహారికతోపాటు నగర యువ‌త తిల‌కించి పుల‌కించారు.

8/17

హైద‌రాబాద్‌: తులిప్ అందాలు న‌గ‌ర‌వాసుల‌ను క‌నువిందు చేస్తున్నాయి. జూబ్లీహిల్స్‌ రోడ్‌ నంబరు 2లోని శామ్స్‌ ఫ్లీయర్‌ బొటిక్‌ నిర్వాహకురాలైన చిత్రదాస్‌ నగరవాసులకు ప్రత్యేకమైన అనుభూతిని అందించాలని పదివేల తులిప్‌లను ఒకచోటికి చేర్చి అందమైన బొకేలుగా ఏర్పాటుచేశారు. ఈ ప్రదర్శనను సినీనటి నిహారికతోపాటు నగర యువ‌త తిల‌కించి పుల‌కించారు.

9/17

హైద‌రాబాద్‌: తులిప్ అందాలు న‌గ‌ర‌వాసుల‌ను క‌నువిందు చేస్తున్నాయి. జూబ్లీహిల్స్‌ రోడ్‌ నంబరు 2లోని శామ్స్‌ ఫ్లీయర్‌ బొటిక్‌ నిర్వాహకురాలైన చిత్రదాస్‌ నగరవాసులకు ప్రత్యేకమైన అనుభూతిని అందించాలని పదివేల తులిప్‌లను ఒకచోటికి చేర్చి అందమైన బొకేలుగా ఏర్పాటుచేశారు. ఈ ప్రదర్శనను సినీనటి నిహారికతోపాటు నగర యువ‌త తిల‌కించి పుల‌కించారు.

10/17

హైద‌రాబాద్‌: తులిప్ అందాలు న‌గ‌ర‌వాసుల‌ను క‌నువిందు చేస్తున్నాయి. జూబ్లీహిల్స్‌ రోడ్‌ నంబరు 2లోని శామ్స్‌ ఫ్లీయర్‌ బొటిక్‌ నిర్వాహకురాలైన చిత్రదాస్‌ నగరవాసులకు ప్రత్యేకమైన అనుభూతిని అందించాలని పదివేల తులిప్‌లను ఒకచోటికి చేర్చి అందమైన బొకేలుగా ఏర్పాటుచేశారు. ఈ ప్రదర్శనను సినీనటి నిహారికతోపాటు నగర యువ‌త తిల‌కించి పుల‌కించారు.

11/17

హైద‌రాబాద్‌: తులిప్ అందాలు న‌గ‌ర‌వాసుల‌ను క‌నువిందు చేస్తున్నాయి. జూబ్లీహిల్స్‌ రోడ్‌ నంబరు 2లోని శామ్స్‌ ఫ్లీయర్‌ బొటిక్‌ నిర్వాహకురాలైన చిత్రదాస్‌ నగరవాసులకు ప్రత్యేకమైన అనుభూతిని అందించాలని పదివేల తులిప్‌లను ఒకచోటికి చేర్చి అందమైన బొకేలుగా ఏర్పాటుచేశారు. ఈ ప్రదర్శనను సినీనటి నిహారికతోపాటు నగర యువ‌త తిల‌కించి పుల‌కించారు.

12/17

హైద‌రాబాద్‌: తులిప్ అందాలు న‌గ‌ర‌వాసుల‌ను క‌నువిందు చేస్తున్నాయి. జూబ్లీహిల్స్‌ రోడ్‌ నంబరు 2లోని శామ్స్‌ ఫ్లీయర్‌ బొటిక్‌ నిర్వాహకురాలైన చిత్రదాస్‌ నగరవాసులకు ప్రత్యేకమైన అనుభూతిని అందించాలని పదివేల తులిప్‌లను ఒకచోటికి చేర్చి అందమైన బొకేలుగా ఏర్పాటుచేశారు. ఈ ప్రదర్శనను సినీనటి నిహారికతోపాటు నగర యువ‌త తిల‌కించి పుల‌కించారు.

13/17

హైద‌రాబాద్‌: తులిప్ అందాలు న‌గ‌ర‌వాసుల‌ను క‌నువిందు చేస్తున్నాయి. జూబ్లీహిల్స్‌ రోడ్‌ నంబరు 2లోని శామ్స్‌ ఫ్లీయర్‌ బొటిక్‌ నిర్వాహకురాలైన చిత్రదాస్‌ నగరవాసులకు ప్రత్యేకమైన అనుభూతిని అందించాలని పదివేల తులిప్‌లను ఒకచోటికి చేర్చి అందమైన బొకేలుగా ఏర్పాటుచేశారు. ఈ ప్రదర్శనను సినీనటి నిహారికతోపాటు నగర యువ‌త తిల‌కించి పుల‌కించారు.

14/17

హైద‌రాబాద్‌: తులిప్ అందాలు న‌గ‌ర‌వాసుల‌ను క‌నువిందు చేస్తున్నాయి. జూబ్లీహిల్స్‌ రోడ్‌ నంబరు 2లోని శామ్స్‌ ఫ్లీయర్‌ బొటిక్‌ నిర్వాహకురాలైన చిత్రదాస్‌ నగరవాసులకు ప్రత్యేకమైన అనుభూతిని అందించాలని పదివేల తులిప్‌లను ఒకచోటికి చేర్చి అందమైన బొకేలుగా ఏర్పాటుచేశారు. ఈ ప్రదర్శనను సినీనటి నిహారికతోపాటు నగర యువ‌త తిల‌కించి పుల‌కించారు.

15/17

హైద‌రాబాద్‌: తులిప్ అందాలు న‌గ‌ర‌వాసుల‌ను క‌నువిందు చేస్తున్నాయి. జూబ్లీహిల్స్‌ రోడ్‌ నంబరు 2లోని శామ్స్‌ ఫ్లీయర్‌ బొటిక్‌ నిర్వాహకురాలైన చిత్రదాస్‌ నగరవాసులకు ప్రత్యేకమైన అనుభూతిని అందించాలని పదివేల తులిప్‌లను ఒకచోటికి చేర్చి అందమైన బొకేలుగా ఏర్పాటుచేశారు. ఈ ప్రదర్శనను సినీనటి నిహారికతోపాటు నగర యువ‌త తిల‌కించి పుల‌కించారు.

16/17

హైద‌రాబాద్‌: తులిప్ అందాలు న‌గ‌ర‌వాసుల‌ను క‌నువిందు చేస్తున్నాయి. జూబ్లీహిల్స్‌ రోడ్‌ నంబరు 2లోని శామ్స్‌ ఫ్లీయర్‌ బొటిక్‌ నిర్వాహకురాలైన చిత్రదాస్‌ నగరవాసులకు ప్రత్యేకమైన అనుభూతిని అందించాలని పదివేల తులిప్‌లను ఒకచోటికి చేర్చి అందమైన బొకేలుగా ఏర్పాటుచేశారు. ఈ ప్రదర్శనను సినీనటి నిహారికతోపాటు నగర యువ‌త తిల‌కించి పుల‌కించారు.

17/17

హైద‌రాబాద్‌: తులిప్ అందాలు న‌గ‌ర‌వాసుల‌ను క‌నువిందు చేస్తున్నాయి. జూబ్లీహిల్స్‌ రోడ్‌ నంబరు 2లోని శామ్స్‌ ఫ్లీయర్‌ బొటిక్‌ నిర్వాహకురాలైన చిత్రదాస్‌ నగరవాసులకు ప్రత్యేకమైన అనుభూతిని అందించాలని పదివేల తులిప్‌లను ఒకచోటికి చేర్చి అందమైన బొకేలుగా ఏర్పాటుచేశారు. ఈ ప్రదర్శనను సినీనటి నిహారికతోపాటు నగర యువ‌త తిల‌కించి పుల‌కించారు.

Tags :

ఫొటోలు

తాజా మరిన్ని

సినిమా మరిన్ని

స్పోర్ట్స్ మరిన్ని

లైఫ్ స్టైల్ మరిన్ని

భ‌క్తి మరిన్ని

కొత్తగా మరిన్ని

జిల్లా వార్తలు

దేవ‌తార్చ‌న

మరిన్ని